JCE Standard Name Delegated Key

Delegated key that uses JCE StandardName values to determine behavior.

class dynamodb_encryption_sdk.delegated_keys.jce.JceNameLocalDelegatedKey(key, algorithm, key_type, key_encoding)[source]

Bases: dynamodb_encryption_sdk.delegated_keys.DelegatedKey

Delegated key that uses JCE StandardName values to determine behavior.

Accepted algorithm names for this include:

Parameters:
  • key (bytes) – Raw key bytes
  • algorithm (str) – JCE Standard Algorithm Name
  • key_type (EncryptionKeyType) – Identifies what type of key is being provided
  • key_encoding (KeyEncodingType) – Identifies how the provided key is encoded
algorithm

Text description of algorithm used by this delegated key.

classmethod generate(algorithm, key_length=None)[source]

Generate an instance of this DelegatedKey using the specified algorithm and key length.

Parameters:
  • algorithm (str) – Text description of algorithm to be used
  • key_length (int) – Size in bits of key to generate
Returns:

Generated delegated key

Return type:

DelegatedKey

allowed_for_raw_materials

Only JceNameLocalDelegatedKey backed by AES keys are allowed to be used with RawDecryptionMaterials or RawEncryptionMaterials.

Returns:decision
Return type:bool