Delegated Keys

dynamodb_encryption_sdk.delegated_keys

Delegated keys.

dynamodb_encryption_sdk.delegated_keys.jce

Delegated key that uses JCE StandardName values to determine behavior.